Ups! If you need a photo or content, please, contact to me. Thanks

The light draws the picture, and the shades drawn emotions.

El meu nom és Ramon Pruneda, conegut en l'entorn fotogràfic com "moncat". Visc a Vilanova i la Geltrú a prop de Barcelona, i no és massa difícil trobar-me caminant per els seus carrers. Encara que he cursat alguns cursos, i assistit a seminaris de fotografia, soc bàsicament un fotògraf entusiasta i autodidacte, i des de fa un temps un apassionat per la fotografia de carrer. He participat en galeries col·lectives de fotògrafs, fotos de la setmana a Barcelona Photobloggers i entrevistes i col·laboracions en revistes digitals especialitzades en fotografia de carrer.
També, amb el temps i experiències en el mon de la fotografia, he descobert que hi han fotògarfs professionals, es a dir, aquells que es guanyen el sou amb les seves fotos, o bé que s'el guanyen amb activitats acadèmiques o de coneixement relacionades amb la fotografia.
També fotògrafs aficionats, apassionats de la fotografia, que gaudeixen simplement fotografiant i compartin la seva acivitat amb altres fotògrafs.
I finalment els que es "guanyen" el seu sou, principalment dels fotògrafs aficionats, jo en dic "encantadors de serps", que s'aprofiten de la passió dels fotògrafs aficionats i les seves ganes de ser reconeguts, per fer-los caure a les seves xarxes i fer negoci en base als treballs d'aquests fotògrafs aficionats. Cuideu-vos molt dels encantadors de serps.
Aquesta web nomes vol ser el meu lloc personal, obert per a tothom que estigui interessat.
Gràcies per ser-hi.
My name is Ramon Pruneda, also known in my photographic environment as “moncat”. I live in Vilanova i la Geltrú near Barcelona, and it is easy to find me walking along its streets. Although I have attended several courses and seminars of photography, I am basically a self-taught photographer enthusiast, And since a short time I have passion for the genre of street photography. I have participated in collective galleries of photographers, photos of the week in Barcelona Photobloggers and interviews and collaborations in digital magazines specialized in street photography.
Also, with time and experiences in the world of photography, I have discovered that there are professional photographers, that is, those who earn their salary with their photos, or who earn it with academic or knowledge activities related to photography.
Also amateur photographers, passionate about photography, who simply enjoy photographing and share their activity with other photographers.
And finally those who "earn" their salary, mainly from amateur photographers, I call them "snake charmers", who take advantage of the passion of amateur photographers and their desire to be recognized, to make them fall into their networks and make business based on the works of these amateur photographers. Be very careful of snake charmers.
This website pretends to be my small personal site, humbly open to anyone interested.
Thanks for being there.