Ups! If you need a photo or content, please, contact to me. Thanks

The light draws the picture, and the shades drawn emotions.

El meu nom és Ramon Pruneda, conegut en l'entorn fotogràfic com "moncat". Visc a Vilanova i la Geltrú a prop de Barcelona, i no és massa difícil trobar-me caminant per els seus carrers. Encara que he cursat alguns cursos, i assistit a seminaris de fotografia, soc bàsicament un fotògraf entusiasta i autodidacte, i des de fa un temps un apassionat per la fotografia de carrer. He participat en galeries col·lectives de fotògrafs, fotos de la setmana a Barcelona Photobloggers i entrevistes i col·laboracions en revistes digitals especialitzades en fotografia de carrer.
No m'agrada massa parlar de mi. Penso, que d'alguna manera les fotografies parlan una mica dels seus autors. De vegades dic alguna cosa sobre mi i la fotografia que m'envolta, abaix tens alguns links.
Aquesta web nomes vol ser el meu lloc personal, obert per a tothom que estigui interessat.
Gràcies per ser-hi.
My name is Ramon Pruneda, also known in my photographic environment as “moncat”. I live in Vilanova i la Geltrú near Barcelona, and it is easy to find me walking along its streets. Although I have attended several courses and seminars of photography, I am basically a self-taught photographer enthusiast, And since a short time I have passion for the genre of street photography. I have participated in collective galleries of photographers, photos of the week in Barcelona Photobloggers and interviews and collaborations in digital magazines specialized in street photography.
I don't like to talk much about me. I think the pictures also speak about their authors. Sometimes I say something about myself and the photography that surrounds me, below you have some links.
This website pretends to be my small personal site, humbly open to anyone interested.
Thanks for being there.

99.9% about photography consists in failing. – Alex Webb

Luck – or maybe chance – plays a very important role, you never know what is going to happen. And what is most interesting is when something totally unexpected happens and you happen to be in the right place at the right time (and you also trigger the shutter at the right moment). Most of the time this does not work this way.

El 99,9% de la fotografia consisteix en fracassar. – Alex Webb

La sort – o tal vegada la casualitat – juga un paper molt important, mai se sap el que va a ocórrer. I el que és més interessant és quan alguna cosa totalment inesperada succeeix i casualment estàs en el lloc correcte i al moment adequat (i a més acciones l'obturador al moment oportú). La majoria de les vegades això no funciona d'aquesta manera.